Övningar på Fjärde vägen

Övningar på Fjärde vägen


Stoppa tankar

Med hjälp av våra mekaniska tankar byggs alla våra illusioner och fiktioner upp. De skapar egna subjektiva historier kring våra sinnesintryck, ofta utan någon objektiv grund. När tankarna börjar dra iväg i fel riktning, stoppa genast och vänd uppmärksamheten till något helt annat.


Iaktta sig själv

Iaktta dig själv i de fyra funktionerna: instinkt-, rörelse-, känslo- och tankefunktioner. Iaktta även graden av uppmärksamhet: mekanisk, dragen eller riktad uppmärksamhet.


Minnas sig själv

Ansträng dig att framkalla upplevelsen av ”jag är här”, ”jag är” eller ”jag, här, nu”. Detta kan underlättas av att sätta dig i samband med kosmiska idéer, såsom ”jag är en monad”, ”jag är det sanna jaget”, ”jag är det innersta väsendet”.


Inte uttrycka negativa känslor

Om du har många negativa känslor, bildar de ett moln som hindrar högre inflytanden från att tränga igenom och nå dig. Första steget att ta itu med negativa känslor är att avstå från att uttrycka dem. Istället reflektera över vad de egentligen tjänar dig, för att så småningom inte hysa dem alls.


Visa hänsyn, avstå från att kräva hänsyn

Att visa hänsyn är att sätta sig in i en annan människas situation och visa förståelse. Att däremot kräva hänsyn är tecken på självupptagenhet och offeridentitet, vilket innebär ett inre ältande av känslor. Ett tillstånd utan förnuftets medverkan.


Iakttaga identifieringar

Att vara identifierad är att sova; att vara identifierad med omständigheter, roller, känslor och åsikter.  Negativa känslor kan inte förekomma utan identifiering. De mekaniska känslo- och tankecentren skapar inbillningar som tas för sanning. Dessa förstärks genom kollektiva synsätt och tankar som anammas utan objektiv grund, kunskap och förståelse. Börja iaktta dessa hos dig själv, och hos andra.


Vara i balanserat aktivt självuttryck

Finn balans i dina uttryck. Sök ditt stilla centrum, och tala och handla utifrån det. Var medveten om varför du handlar, talar och uttrycker dig. Är det rätt, eller orätt, utifrån ditt nuvarande synsätt?


Hämma onödigt tal

Mycket av människans tal berör saker som inte angår henne, t.ex. om hur andra lever. Fördömanden, elakheter, spekulation, tanklöshet och meningslöst tal kännetecknar mycket av talet. Sträva efter att hämma sådant, och tala endast det som är sant, vänligt och hjälpsamt.


Framkalla stunder av samvete

När du förmår höja din uppmärksamhetsgrad kan du erfara stunder av samvete. Detta hjälper dig att överblicka och att se vad som är rätt och orätt i ditt uppförande. Välkomna därför stunder då du blir medveten om alla dina brister och motstridiga känslor. När du kan se allt detta i ett nytt ljus av självrannsakan, skapas ögonblick av självmedvetenhet.


Inte säga ”jag” om allt

Den sovande människan består av en stor mängd olika skenjag som hon hela tiden identifierar sig med. Hon tror hon är sina känslor, sina tankar, sin kropp. Hon tror sig äga en vilja, men när ett skenjag beslutar något kommer ofta ett annat som inte genomför beslutet. Vi är inte dessa skenjag. För att förstå detta och separera oss ifrån dem, behöver vi också konkret visa oss själva att de inte tillhör oss. Detta kan vi göra genom att undvika överanvändandet av ordet ”jag”.


Framkalla minst två kungar

Att ha riktad uppmärksamhet i ett centrum innebär att vara i dettas tankedel. Detta kallas symboliskt för att vara i en kung. Dragen uppmärksamhet, emotionella delen, är en dam, medan mekanisk kallas knekt. Riktad uppmärksamhet ligger nära självmedvetenhet. Kan vi ha riktad uppmärksamhet i minst två centra, underlättas framkallande av fler och övergång till själverinring.


Var i spader kung åtminstone före och efter

Rörelsecentrum benämns spader (instinktcentrum klöver, känslocentrum hjärter och tankecentrum ruter). Rörelsecentrum arbetar mycket snabbare än tankecentrum, vilket gör det svårare att iaktta rörelser och styra dem avsiktligt. Däremot kan vi före och efter en rörelse begrunda denna. På så sätt få större kontroll över våra handlingar. Även talet tillhör rörelsecentrum.


Vill det du gör

Ofta fattar människan mekaniska och ogenomtänkta beslut genom något av sina skenjag som motarbetar hennes uppvaknande och utveckling. För att förändra detta behöver du eftersträva att vara fullt närvarande vid beslut. Fatta avsiktliga och medvetna beslut med tankecentrum, ruter kung, och ännu hellre tillsammans med hjärter kung, tankedelen av känslocentrum.


Var samtidigt i huvudet och hjärtat

Med riktad uppmärksamhet i känslocentrum (hjärter kung) förstärks förnimmelsen av hjärtats energier, liksom riktad uppmärksamhet i tankecentrum (ruter kung) förstärker förnimmelsen av huvudets energier. Att vara samtidigt i huvud och hjärta underlättar stunder av själverinring.


Var närvarande vid intagandet av tre slags föda

Människan när sig av tre slag föda; mat, luft och intryck. Allt detta innehåller prana som, när den intas med tacksamhet och närvaro, förstärker energiverkan i organismen och höljena.  Därför bör vi aldrig ta in dålig intryck medan vi äter, utan äta under tystnad och välsigna maten medan vi äter. Viktigt att medvetet välja våra intryck, och välja dem som är goda och upplyftande. Dessa ger oss energi och när oss. De andra tär, dränerar och skadar oss.


Spåra omedvetna inflytanden

När du känner av någon plötslig oro eller spänning i kroppen, kan du försöka härleda varifrån den kommer. Börja med att blunda och stilla dig, andas djupt och långsamt. Se tillståndet utifrån, identifiera dig inte med det, spåra hur det har uppstått, genom vilket centrum. Genom att se på det utifrån försvagar du dess kraft.


Var uppmärksam i sinnesfunktioner

Lyssna till dig själv och andra när ni talar. Lyssna på naturens alla ljud, på tystnaden. Var medveten om hur din kropp rör sig under dagen, känn hur det känns. Se andra människor, deras ansiktsuttryck och deras ögon, möt dem. Lyssna, lev, känn med medveten närvaro.


Objektivera oro, rädsla och oklara negativa tillstånd

Om vi hade objektiv emotional medvetenhet, skulle vi kunna se hur vårt emotionalhölje invaderas av utifrån kommande negativa inflytelser och partiklar, som gör att vi identifierar oss med olika känslor av obehag. Dessa har egentligen inte alls med oss själva att göra. Om vi förmår minnas och förstå detta, blir det lättare att objektivera neddragande känslor som uppkommer.


Ockultationer

Detta innebär att gå emot skenjagens vilja. Den falska personligheten (samlingen av alla sådana skenjag som inte kan vara oss till gagn i medvetenhetsutvecklingen) håller dig kvar i det mekaniska och maskinmässiga. Men med ansträngningar inifrån varat får den mindre utrymme. Avstå därför från sådant som inte ger någon näring för väsendet. Gör istället villigt och glatt vad den falska personligheten inte vill.


Tänk med avsikt

Utan självmedvetenhet består människans tänkande av helt mekaniska tankar, formativt tänkande. Tankar hon delar med det kollektiva och som hon inte ifrågasätter utan tar för sant. Det formativa tänkandet är stelt och onyanserat. Motsatsen till formativt tänkande är formulerande tänkande, det är inte svart eller vitt. Ansträng dig att tänka avsiktligt och medvetet, längre tankar, annars stilla tanken.


Ansträng bort krav på hänsyn

Krav på hänsyn handlar om identifiering med känslor och tankar om hur andra behandlar dig illa, vilket är en helt mekanisk och passiv reaktion. När du fastnar i ältande tankar om tråkiga saker som hänt, kanske av att känna dig åsidosatt eller missförstådd, stjäl det mycket av din energi. Att då istället ta tag i något och göra en fysisk ansträngning, engagera dig i en medmänniska eller göra något som kräver mental uppmärksamhet, hjälper dig att frigöra dig från de negativa känslorna. Ansträng dig bara!


Granska dig själv trefaldigt för att eliminera spänningar

Spänningar kan förekomma i alla våra höljen; organismen, eterhöljet, emotionalhöljet och mentalhöljet. De gör att vi läcker energi. Sätt dig ner och slappna av, blunda och andas djupt och långsamt. Gå igenom höljena ett efter ett, börja med organismen, och känn efter om du hittar någon spänning. Bestäm då att den ska lösas upp. Fortsätt till eterhöljet, därefter emotionalhöljet, granska och spåra orsaken till eventuell spänning, så att du kan lösgöra den med din riktade uppmärksamhet.


Tag emot lidande frivilligt

Omedvetet lidande beror på identifiering med negativa känslor och inbillning. Lidande väcker oss till slut från sömnen, men det finns lidande som kan ha större orsaker och inte kan lindras. Frivilligt, medvetet lidande frigör oss från det lägre. Medvetet lidande är insikten om att vi är tvungna att utstå förtal och bristande förståelse från människor som fortfarande sover. Detta frivilliga lidande, utan identifiering och negativa känslor, kan vi bära om vi är medvetna om att vi arbetar för att nå högre.


”Ångra” inte

Istället för att älta och ångra vårt handlande kan vi idka metánia, omtänkande. Hur kunde det bli som det blev? Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Det ger ny förståelse för det mekaniska som styrt tidigare, och denna insikt lägger grund för ett förändrat beteende i framtida situationer. Det handlar om att förändra sig själv från mekanisk till medveten.


Skapa inre rum för arbetet

Alla högre världar genomtränger de lägre, de finns här och nu. Vägens början finns inom dig. I ditt inre kan du börja med att skapa ett rum, en mycket rofylld plats. Hit kan du dra dig tillbaka och vara fri för ditt arbete. Här kan du hämta kraft för effektivare arbete i den yttre världen. Det kan bli en plats med mycket fina intryck.


Betalning och offer

Om vi vill växa och utvecklas måste vi vara beredda att betala. Allt har sitt pris, och det vi behöver göra är att betala med våra ansträngningar. Inte endast för egen del utan även för andras. Anstränga oss att förstå och att offra något lägre för det högre, offra vår bekvämlighet, våra skenjag, vår inbillning och våra negativa känslor.


Gör det nu

Ta till vara på din tid. Den sveper så snabbt förbi. Många är de tillfällen som går oss förlorade. Möjligheter som kommer oss till skänks. Kanske bara denna gång, det kan dröja till nästa. Sätt värde på din tid och sträva framåt, låt dig vara ett redskap för det goda och gör det lilla du kan.


Tag avsiktligt fram en annan kroppstyp

Av de sju kroppstyperna är vi präglade av en eller två, som påverkar allt vi gör och inte gör. Men vi har alla sju i oss och kan avsiktligt ta fram dem vid behov för att bryta mot våra invanda mönster och beteenden. Kroppstyperna styr vårt mekaniska beteende. Att anstränga oss att avsiktligt ta fram en annan kroppstyp hjälper oss att bryta med det mekaniska.


Icke-reaktiv inställning

Detta innebär att överge mekaniska reaktioner på intryck och situationer. Att inte vanemässigt kommentera och tycka till om allt. Att inte identifiera dig med värdelösa mekaniska känsloreaktioner. Att istället odla en iakttagande, neutral inställning, utan identifiering. Det handlar om att göra väsendet till den aktiva kraften, på bekostnad av personligheten.


Eget arbete på linje tre
Att arbeta oegennyttigt för den kommande skolan, organisationen eller omvärlden är att arbeta för mänskligheten, utvecklingen och enheten. Detta arbete på linje tre ser olika ut beroende på vår nivå och förståelse, samt våra särskilda förmågor som kan vara till gagn i det som behöver göras. Arbete på linje tre måste utföras på eget initiativ och ha ett objektivt värde. Arbete på linje ett och två underställs med tiden arbetet på linje tre, vilket är nödvändigt för fortsatt utveckling av självmedvetenhet. Övningen innebär att utefter nivå finna uttryck för den mottagna kunskapen och det växande varat.


Avsiktligt offer av onödigt

Offra dina onödiga handlingar, onödiga känsloreaktioner, onödiga tankar, onödigt tal. Mycken tid och kraft går till dessa onödiga uttryck. Den som strävar efter att utvecklas till ett högre slags jag måste anstränga sig för att eliminera mycket av detta onödiga. Att avsiktligt offra negativa känsloreaktioner är det viktigaste.


Överge onödigt lidande

Människan kan bygga hela sin självbild på en negativ känsla, såsom t.ex. på självömkan. Detta innebär ett hinder på den egna vägen av framåtskridande. Detta onödiga lidande måste överges om man vill komma vidare. Att avstå från det i tanken är första steget.


”Om jag vore människa fyra”

Att dagligen inför alla handlingar ställa sig frågan: ”Hur skulle jag göra det, om jag vore människa fyra?” En människa fyra menas på fjärde vägen en människa som börjar utveckla viss självmedvetenhet. Människa fem kan vara självmedveten när hon vill.  Att efter handlingar inte ångra något utan under metania fråga sig: ”Hur skulle jag ha gjort det, om jag varit människa fyra?”


Vakta dina steg

Håll din avsikt ständigt medveten. Ställ dig frågan: ”Vart är jag på väg?”, ”Leder detta mig vidare på Vägen eller bort från den?”


Var närvarande vid fattande av beslut

Fatta beslut med medvetet och med närvaro. Låt saker inte bara hända.


Studera ditt vara

Vårt vara visar sig i stort sett i hur vi tar saker som händer. Hur vi tar oväntade negativa händelser. Iakttag från vilka centra dina mekaniska reaktioner uppkommer. Hur påverkar de dig? Hur låter du dessa reaktioner sedan styra dig? I vilken mån framträder ett iakttagande och styrande ”jag”?


Stopp

När du befinner dig mitt i en meningslös mekanisk reaktion, tanke eller handling, bara kommendera ”Stopp”, avbryta den och sedan vända din uppmärksamhet mot något annat och inte tänka mer på saken.För en djupare förståelse av övningarna hänvisas till: www.veidos.se samt till en lärares handledning.

Övningar på Fjärde vägen

Boktips

- för fördjupning"Fjärde vägen"

”Psykologin för människans möjliga medvetenhet”

av P. D. Ouspensky