Framtiden

Framtiden 


För att vi människor tillsammans skall kunna skapa en framtid och en värld där alla kan leva i fred, frihet och välmående,  krävs att mänskligheten utvecklas och ökar sin medvetenhet om människans och tillvarons natur. Att förstå att vi är monader stadda på en lång utvecklingsresa genom många liv eller inkarnationer. Att erkänna reinkarnation som ett faktum skulle förändra människans beteende och handlande till att bli mer ansvarsfullt.


Att börja förstå tillvaron, livets lagar och de naturlagar vi är ställda under förändrar vårt sätt att leva. Med kännedom och förståelse för dessa höjer vi oss själva till en ny nivå, där längtan och intentionen att medverka till att skapa en bättre värld blir det främsta målet och meningen med våra liv. Att tjäna det högsta goda blir den största glädjen för oss. Vi kan alla bidra var och en med våra unika talanger och gåvor som kan användas i ett konstruktivt syfte.

Bara att börja ta ett medvetet ansvar för att inte längre understödja destruktiva och kvarhållande yttringar är ett viktigt beslut. Ska vi som mänsklighet ha möjlighet att fortsätta våra liv här på jorden, så krävs en grundläggande omställning av det mesta i samhället och i hur vi lever. Förändringsområden är förstås politik, ekonomi, skola och utbildning, vård och omsorg, energiförsörjning, resursfördelning mm.


Huvud, hjärta och händer behövs inom alla områden till att bygga om och bygga nytt, grundat på förståelsen av tillvarons lagar. Med växande ödmjukhet öppnar vi upp för insikter och förståelse, och kan så manifestera mer kärlek i det nya vi skapar.


Då livet är en oändlig utvecklingsresa, så finns det förstås de som redan har gått vidare och verkar utifrån andra, högre världar än den grovfysiska.

Hela universum med alla dess livsformer är en intelligent skapelse med ändamålsenlig funktion och allt större utvecklingsmål för de levande väsendena.


Det är hög tid att väcka oss ur den dvala som vår tids distraktioner har skapat, och detta medvetet skapat av en grupp monader  som drivs hårt av maktbegär och egna intressen. Vilket vi dock ska minnas är ett naturligt steg på deras och vår allas utvecklingsresa. Mycket av det vi ser av spel, underhållning, medier, konsumtion, konkurrens mm. används som medel för att hålla oss fångna av emotionallivets begär efter snabb tillfredsställelse. Detta och även den mängd kemikalier vi utsätts för hämmar vår medvetenhets möjliga utveckling. Att öka vår medvetenhet och befria oss från begärslivet är mänsklighetens största utmaning i vår tid.


Varje människa på jorden är medskapare till den värld vi lever i. Varje val vi gör är med och formar vår verklighet. Många val gör vi av gammal vana och utan att förstå vilka krafter vi upprätthåller och vad de leder till. Att söka information och upplysa oss själva kan därför hjälpa oss att göra mer medvetna val. Val som kan förändra vår värld till det bättre.Frågor vi kan ställa oss är: 

Kan jag förändra mina val i vardagen?

Kan jag engagera mig i något jag brinner för?

Kan jag bli en mer aktiv medskapare?

Tar jag tillvara på mina talanger?


I det goda samhället... 

- värnar vi om varandra, djur och natur
- tar vi tillvara på allas talanger
- tar vi ansvar för helheten
- delar vi på tillgångarna
- lever vi inte på bekostnad av andra
- producerar vi bara det vi behöver
- råder kvalitet istället för kvantitet


Exempel på lösningar för framtiden


Politik

I en framtid för allas bästa behövs inte olika partier. Man behöver inte ta någon grupps parti, när allas behov blir tillgodosedda. Vi behöver en grupp människor med god omdömesförmåga och visdom som kan arbeta för allas väl.


Ekonomi

Ett ekonomiskt system, där klyftor och girighet inte existerar, måste växa fram vartefter människans ädlare sidor utvecklas och tar större plats. Idéer till alternativa system finns som t.ex. tidfaktorekonomi, resursbaserad ekonomi, Nya Ekonomiska Systemet, monetärdemokrati, sacred economics m.fl.


Skola och utbildning

Framtidens skola måste framförallt erkänna och bejaka vår sanna natur, att vi är monader under utveckling. Med denna kunskap kan våra inneboende talanger bättre tas tillvara med en större förståelse för den enskilde individens potential. Meditation och livskunskap ska tidigt praktiseras i skolan.


Vård och omsorg

Med ett sunt ekonomiskt system behöver inga händer saknas i vården. Arbetsvilliga människor finns. Resursbrist ska inte behöva stoppa allas rätt till god vård och omsorg. Vården ska vara grundad på holistisk förståelse för orsak och verkan och ska leda till att behandlingar får en helt ny utformning grundat på insikt om organismens funktioner och samband.


Energiförsörjning

Ny teknik för outtömlig energi och drivmedel finns och utvecklas hela tiden. Vätgas, solenergi, magnetmotorer, plasmaenergi mm. Den behöver spridas och omsättas praktiskt på stort plan utan vinstintressen. Värme och energi är en mänsklig rättighet precis som vård och omsorg.


Resursfördelning

Det saknas egentligen inga resurser utan bara medvetenhet om hur vi osjälviskt ska fördela det som planeten förser oss med. Konkurrens har bara skapat överproduktion och onödig belastning på miljön. När vi kan samarbeta för allas bästa, producerar vi bara det nödvändiga och delar med oss globalt av det vi har.Det viktiga är att öka vår förståelse och medvetenhet för att kunna agera kloka medskapare till allt detta nya som väntar på att födas fram. Att ifrågasätta gamla automatiska beteenden som upprätthållit det som ska lämnas, och att ta nya konstruktiva och kärleksgrundade initiativ.