Kurser


Meditationens grunder del 1-
Att vidga och fördjupa medvetandet


Den normala människan lever idag sitt liv på medvetenhetsnivåer som ligger lägre än vad som är möjligt och utan vetskap om att det ens finns kvalitativa skillnader i medvetandet. Allt för ofta låter hon det yttre livet styra hennes inre tillstånd utan att själv vara i kontroll. Tid för ett inre arbete och meditation uteblir. Syftet med denna kurs är att lära ut den teoretiska kunskapen om medvetandets utveckling och dess praktiska tillämpning enligt fjärde vägen och pytagoreiska aktiveringsmetoder.


Vad är meditation? Vilka förberedelser behövs för att meditationen skall vara av bättre kvalitet? Hur kan jag förbättra medvetenhetstillståndet i mitt vardagliga liv? Dessa är några av de frågor som kursen syftar till att besvara. Här avses inte den mystiska meditationen (uppnående av inre frid) utan den meditation som utvecklingsmässigt följer på denna, vilken avser det mentalas utveckling till kausalt – avsiktligt framkallad självmedvetenhet. Deltagare uppmuntras till att själva vara aktiva med egna frågor under kursen.


I de teoretiska delarna går vi igenom vad den esoteriska kunskapen lär oss om medvetandets natur och stadierna i dess utveckling. Uppmärksamhetens vetenskap, medvetandets funktioner och centra, graderna i uppvaknandet, djupare medvetandetillstånd, livslagarna i medvetenhetsutvecklingen, aktivering och positivering, att arbeta med tankekraft.


I de praktiska delarna stiftar vi bekantskap med olika redskap för vårt eget inre arbete: att rikta uppmärksamheten, att släppa oro och spänningar och nå djupare medvetandetillstånd, att styra tanken, att iaktta sig själv, att minnas sig själv, att vara närvarande, att sträva efter vakenhet, att frigöra sig från identifieringar och negativa rundgångar, att arbeta med långa tankar och frömeditationer.


Arbete med medvetandets utveckling enligt esoteriska metoder innebär viss belastning på nervsystemet med nya slags energier. För normala människor med normalstarkt nervsystem är detta, om det göres under ansvarig ledning och enligt givna instruktioner, ofarligt och snarare berikande. För andra människor, med skörare psykisk konstitution, kan det däremot vara skadligt och rent av farligt. Därför avråds Du vänligt men bestämt från att deltaga, om Du har något psykiskt eller psykosocialt problem, medicinerar för dylikt eller har problem med alkohol eller drogmissbruk. Esoterisk träning skall inte och kan inte användas såsom ersättning för professionell psykoterapi.


Kommande kurser

Nästa onlinekurs startar onsdag 4 september 2024 och hålls mellan kl. 18.30-21.00.

Den innefattar fem tillfällen under följande datum: 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10.


Intresseanmälan sändes till info@nylivslust.se 


Även kurser på engelska och tyska. Intresseanmälan sändes tillinfo@pythagoras-studien.de