Att arbeta i grupp

Att arbeta i grupp

Genom växande urskillningsförmåga och strävan efter djupare förståelse för livet, kommer den sökande människan en dag i kontakt med kunskap av högre ursprung, eller nås av högre inflytanden genom människor som förmedlar sådan undervisning. Det innebär att möjlighet ges till ökat växande när hon kommer i kontakt med likasinnade i olika grupper för studium och arbete. Grupper som har ett högre syfte; arbete för egen och andras medvetenhetsutveckling.


Att arbeta i grupp är en förberedelse för utvecklandet av gruppmedvetenhet. Alla i högre naturriken och världar ingår i kollektivmedvetenheter, där varje nivå har sin kollektiva medvetenhet. Även i lägre naturriken ingår väsendena i kollektiv. Det är endast i människoriket vi är separerade från varandra genom de individuella kausalhöljen vi erhållit vid inträdet hit från djurriket. Detta har naturligtvis sitt syfte. Genom detta kausalhölje har vi att utveckla självmedvetenhet till grund för den fortsatta utvecklingen på evolutionens väg. Grupper av framåtsträvande individer utgör därför en förformning, en förberedelse, för livet i det femte naturriket, enhetsvärlden. Där vi med bevarad egenart samtidigt kommer att ingå i en kollektivmedvetenhet.


Den enhet som är en levande verklighet i enhetsvärlden måste gro och näras redan i människoriket. I gruppen kan vi börja växa i enhet, i den essentiala kärleken. Genom strävan att släppa identifieringen med lägre höljen; all identifiering med organismen, det emotionala och det mentala, underlättas detta växande. Livet i högre riken och världar är en ordnad tillvaro där alla har sin uppgift inom den kosmiska organisationen. Därför ingår det i vår nödvändiga skolning att redan på tidigt stadium införa och praktisera disciplin i grupparbetet. Denna disciplin kräver jagets ansträngning att kontrollera de lägre höljena och istället använda dem som lydiga redskap i arbetet. Detta förhindrar också den urspårning som den mänskliga historian vittnar om, med sjunkna kontinenter som följd.


När vi ingår i en grupp får vi öva oss i opersonlighet och att växa i självtillit, tillit till det högre, det gryende andrajaget. Vi övar oss i samarbetsförmåga när vi ökar vår förståelse för varandras egenart. Vi lär oss att ta tillvara på de individuella förmågor som kan vara gruppen till gagn. Den kärleksfulla förståelse vi då växer i kan vi också stråla ut i den omgivande världen, till hjälp för våra medmänniskor. Att arbeta i esoterisk grupp handlar också om att genom studiet och det gemensamma arbetet utveckla högre förmågor till gagn för gruppens arbete. Att eftersträva mental polarisering, leva reflekterande, genom själviakttagelse, själverinring och meditativ inställning, och att odla begynnande kausalmedvetenhet, känslighet för högre intryck, och att tillämpa kunskapen för egen och andras utveckling.


I sitt valda arbete och studium kan de individuella krafterna bidra till att höja gruppen. Gruppen har gemensamt även att utveckla de tolv essentiala egenskaperna liksom den mentala telepatin skall komma att utvecklas. Gruppen bygger gemensamt även den bro som förbinder dem till högre världar. Gruppens enhet, inre samverkan och stöd stärker förmågan till tjänande genom var och ens unika bidrag. Att ha till god vana att sända ut våra gryende enhetskänslor till gruppen hjälper till att stärka gruppkraften. Kapaciteten ökar med ansträngningarna och förmågan till förstående och osjälvisk kärlek. Med strävan att i alla sammanhang behålla vårt vara, kan vi beröra alla vi möter med kärlekens välgörande kraft.


Gruppen utgör en palett av egenarter som alla letts till det gemensamma målet; att ställa oss till det högre livets tjänst. Att med all kraft och förmåga arbeta för egen och andras utveckling, vara ett redskap för våra äldre bröder. Så att även andra en dag må vandra denna glädjens väg, den högre strävans väg, där de egna begären har upplösts och själva arbetet är glädjen och livselixiret. Där kärleken till gruppen, mänskligheten och våra äldre bröder lyfter kärleken till nya höjder.

Boktips

- för djupare studier"Kunskapen om verkligheten"

"De vises sten"

"Människans väg"

"Livskunskap Ett"

m.fl. av Henry T. Laurency


"Eterhöljet"

"Förklaringen"

av Lars Adelskogh


"Fjärde vägen"

”Psykologin för människans möjliga medvetenhet”

av P. D. Ouspensky